פסיכולוגיה התפתחותית תפריט

 תקנון

הכנס יתקיים במלון הולידי אין אשקלון בין התאריכים 21-23.2.17

המשתתפים בכנס מעבר לתכנים מקצועיים ייהנו מכיבוד וארוחות במלון:

21.2 התכנסות בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כיבוד וקפה ומיץ רץ במהלך יום הסמינר

22.2 ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כיבוד וקפה ומיץ רץ במהלך יום הסמינר

23.2  ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, כיבוד וקפה ומיץ רץ במהלך יום הסמינר

לינה: בהתאם לבקשתכם - חדר בתפוסה שתוזמן. יש לסמן עם מי תרצו להיות בחדר-ולוודא שמבצע רישום במקביל גם כן ורושם אתכם.

 שעות קבלה ועזיבת החדרים כמקובל בבתי מלון בישראל. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00,

 עזיבת החדרים עד השעה 11:00

בסיום ההרשמה ישלח מייל המאשר את קליטת ההרשמה, אישור סופי על ההרשמה יישלח רק לאחר הסדרת התשלום במלואו.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות: מנהל הכנס מתחייב שלא להעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלה לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור באתר לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שם הכנס ,ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון והסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

ידוע למשתמש כי מארגן הכנס יכול לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה. וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי דיוור שונים. הכול בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראת הדין. מובהר שהמשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממאגר המידע באמצעות הודעה מפורטת בכתב למארגן הכנס.

ביצוע ההזמנה והגבלת האחריות: ההזמנה תהיה שלמה רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה. על המשתמש להדפיס את ההזמנה ולהציגה בהגעתו למלון. מארגן הכנס לא יישא בכל אחריות  מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר. והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.

המלון  יישא באחריות לגבי חדרי המלון.

דמי ביטול:

כל מקרה של ביטול יש לשלוח לפקס: 03-9622160 או למייל: ifat@ks-team.co.il

ולוודא את הביטול על ידנו בטלפון: 03-9622158.

מעת הרישום ועד 30 יום לפני הכנס-  החזר כספי למעט עלות דמי טיפול בסך 150 ₪

מ30 יום ועד 15 יום לפני הכנס – החזר של 50% מדמי ההשתתפות

15 יום ממועד הכנס הילך – לא יוחזרו דמי ההשתתפות